Tennistraining Sommer 2018 2018-05-29T22:02:24+00:00

Trainingsplan ASV Senden Sommer 2018

Trainingsplan ASV Senden Sommer 18
Trainingsbeginn: 20.04.2018
Änderungen noch möglich !!
Mo Mo Di Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr
Christoph Stefan S. Christoph Stefan S. Max Christoph Stefan Christoph Max Christoph Mats
14.15-15 14-15 14-15 14.15-15 14.30-15.15 14.30-15.30 14.45-15.30 14.15-15.15 14.30-15.15 13.45-14.45 14.30-15.15
L.Schensina I.Kirchhoff P.Sombrowski P.Elferich T.Betz P.Bader E.Kirchhoff I.Ferger
M.Ferger M.Kirchhoff A.Bollmer S.Moll A.Hamelm. L.Brinkm. F.Stanke L.Schensina
A.Demirel Gülker L.Kirchhoff L.Merten F.Krückem.
E.Schnieder Schröder F.Buddem. C.Jelitto
15-16 15-16.30 15-16 15.-16:00 15.15-16 15.30-16.15 15.30-16.15 15.15-16.15 15.15-16 14.45-15.45 15.15-16
L.Schwartz F.Budd. Hüttermann M.Ferger V.Reusch O.Krücke. L.Jelitto M.Ahland A.Vogdt
T.Joost J.Elshof P.Bader L.Hütter. L.Bader. Jus.Aniol J.Reusch F.Ahland J.Wielpütz L.Kraege A.Reinke
L.Schensina F.Rothermu L.Kirchhoff N.Niebuhr T.Fröhlich L.Schensina M.Kratt M.Glischins. E.Jelitto K.Caccavo
I.Ferger C.Koch L.Brink. J.Roth

L.Berghoff

T.Ponnodurai E.Schuon J.Grothues
16-17 16.30-17.30 16-17 16-17 16.15.17.15 16.15-17 16.15-17.15 16.15-17 15.45-16.45 16-17
K.Schemmer P.Kuhlmann F.Krücke. R.Baum L.Hütterm F.Hille M.Beckm. L.Raschke A.Gescherm. A.Menzel
A.Jahna A.Helmer O.Krücke. S.Rosenthal L.Berghoff J.Juth L.Betz V.Stanke S.Paskert K.Reinke
J-N.Wielpütz K.Kauert N.Niebuhr J.Roth Jud.Aniol B.Burghoff E.Vogdt
C.Mangel B.Stephan
17-18 17.30-18 17-18 17-18 17.15-18.15 17.15-18 17.15-18.15 17-18 16.45-17.45 17-18
S.Paskert L.Popow M.Ahland A.Menzel O.Krücke. J.N.Wielp. L.Schwarz H.Harhues S.Moll Schnupper
L.Paskert R.Kong L.Kraege K.Reinke P.Schocke L.Jung J.Elshof L.Nosthoff J.Moll J.Merten
M.Paskert M.Beckmann E.Vogdt F.Rotherm E.Schlottbohm E.Wilde
J.Aniol J.Deinert C.Reimer M.Merten
bei Stephan S. bei Stephan S. A.Mangel
18-19 18-19 18-19 18-18:45 18.15-19.15 18-19 18.15-19.15 18-19 17.45-19.15 18-19
M.Baum M.Micke L.Nosthoff Ph.Scholz E.Grewe D.Mangel M.Jansen Schnupper S.Hadler
M.Ferger H.Vorspohl E.Schlottb. N.Tush B.Denzel.B M.Bücker J.Döller Hr.Stanke M.Schulthoff
König/Sch Hr.Jung H.Harhues Hr.Ostermann V.Schensina F.Zimmer A.Rotherm Hr.Kaiser R.Hadler
M.Schens. G.Scholz A.Hütterm M.Elferich P.Elferich
19-20 19-20 19-20 19-20 19.15-20.15 19-20 19.15-20.45 19-20 19.15-20.15
A.Ahland G.Hommel M.Bader A.Ferger K.Reher E.Kuhlmann Hr.Jäger O.Krück.
M.Geschermann M.Reher P.Wittkopp B.Bartlett H.Kaiser D.Ludwig P.Schocke
V.Elshof D.Tübergen C.Ahland D.Scholz T.Hadler
T.Paskert Nils A.Kramer K.Wielpütz To.Hadler
20-21 19.30-20.30 19.45-21.15 20-21 20-20.45 20-21 20-21 20-21
M.Venghaus M.Whittle S.Schrade
T.Paskert L.Baum
A.Ahland O.Kauert
bis 10.07.

Das Sommertraining beim ASV Senden hat begonnen .  Die Trainingszeiten sind per E-Mail inzwischen an alle Tennisschüler rausgegangen.